TH Minh Đức 1
Địa chỉ
xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Phone
02403874502
Fax
Nhân sự
Giới thiệu chung
Hiệu trưởng
Nguyễn Tuấn Nhã
Chuyên môn
Đại học
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
0915261143
Hiệu trưởng : Nguyễn Tuấn Nhã
Phó hiệu trưởng
Nguyễn Huy Chinh
Chuyên môn
Tiểu học
Phụ trách
Chuyên môn
Điện thoại
0915100070
Phó hiệu trưởng : Nguyễn Huy Chinh