MN Quang Châu 1
Địa chỉ
xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Phone
2403868544
Fax
Nhân sự
Giới thiệu chung
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Mến
Chuyên môn
Giáo dục mầm non
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
01657780288
Hiệu trưởng : Nguyễn Thị Mến
Phó Hiệu trưởng
Chu Thị Hải
Chuyên môn
Giáo dục mầm non
Phụ trách
Chuyên môn
Điện thoại
0973681225
Phó Hiệu trưởng : Chu Thị Hải
Phó Hiệu trưởng
Vũ Thị Minh Họa
Chuyên môn
Giáo dục mầm non
Phụ trách
Chuyên môn
Điện thoại
01657379909
Phó Hiệu trưởng : Vũ Thị Minh Họa